dla rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.


PORADNIA PSYCHOLOGCZNO – PEDAGOGICZNA NR 4


IM. JERZEGO CIESIELSKIEGO W LUBLINIE


ul. Żołnierzy Niepodległej 1


20-078 Lublin


tel.: 81 532 48 22


81 532 63 40


Zadaniem poradni jest:


 1. diagnozowanie dzieci w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci (wydawanie opinii, orzeczeń),
 2. udzielanie dzieciom oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola,
 4. organizowanie i prowadzenie wspomagania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Specjaliści odpowiedzialni za współpracę z przedszkolem


Pedagog: Magdalena Ochal


Psycholog: Antonina Gutowska


Logopeda: Katarzyna Opoka


Dyrektor poradni: Michał Niewiadomy


Godziny pracy sekretariatu.:

poniedziałek i czwartek : 8.00-17.00,

wtorek i środa: 8.00-15.00, piątek 8.00-15.00


Klauzula informacyjna dla Rodziców (RODO)


Klauzula informacyjna dla RodzicówSzanowni Państwo!


Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Informacje o pobieranych/gromadzonych danych


Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia w Lublinie, ul. Skrajna 2, 20-802 Lublin informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Niepubliczne Bajkolndia w Lublinie, ul. Skrajna 2, 20-802 Lublin, tel.: 81 476 15 80 zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.


2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, zameldowania, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów) nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).


4. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).


5. Dane osobowe przetwarzane będą także w związku z rozliczeniem opat za przedszkole.


6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)


7. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność korzystania z wyżywienia oraz z pobytu dziecka w przedszkolu.


8. Odbiorcą danych osobowych jest także jednostka organizacyjna Gminy Lublin –Wydział Oświaty i Wychowania.


9. Dane będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz dodatkowo 3 lata po zakończeniu uczęszczania do przedszkola (z uwagi na okres ewentualnych rozliczeń finansowych).


10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o prawie cofnięcia zgody


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane:


1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: kancelaria@gido.gov.pl


2. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych:


 1. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych;
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 3. jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 4. jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.


3. Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowania danych:


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.


4. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych:


 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:
 2. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;


Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.


5. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”:


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:


 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
 7. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych;
 8. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy;
 9. jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem;
 10. jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą;


Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Rekrutacja


Procedura rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia w Lublinie

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.


2. Dzieci do przedszkola przyjmowane są według kolejności zgłoszeń (data złożenia karty zgłoszenia dziecka do przedszkola).


3. Umowy o świadczenie usług w przedszkolu podpisywane są z rodzicami

od miesiąca kwietnia do końca maja każdego roku. W sytuacji wolnych

miejsc także w ciągu roku szkolnego.


4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola kartę zgłoszenia

dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny składają do 28 marca

każdego roku.

Opłaty od 1 września 2024 roku:czesne: 500 zł. (450 zł. dla rodzeństwa)


wpisowe: 200 zł.


wyżywienie: 17 zł. dziennie.


W sytuacji, gdy dziecko w okresie wakacji tj. w lipcu i sierpniu uczęszcza do przedszkola nie więcej niż 3 dni w ww. miesiącach rodzice zwolnieni są z uiszczania czesnego.


Nr rachunku przedszkola:

PKO BP S.A  06 1020 3150 0000 3902 0058 9879Druki do pobrania

Procedura bezpieczeństwa zdrowotnego.

Karta informacyjna

Karta zgłoszenia dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Zgoda rodziców

JADŁOSPIS 17.06-21.06. 2024
JADŁOSPIS – SKŁADNIKI ORAZ ALERGENY
DIETY JADŁOSPIS ZE SKŁADNIKAMI
(W TYM WEGETARIAŃSKA ).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – Motylki


6.45-8.00


Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy w kąciku plastycznym, słuchanie czytanych utworów

literatury dziecięcej, prace porządkowe, gry interaktywne, filmy edukacyjne,

8.00-8.30


Zabawy integrujące grupę, zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające uzdolnienia), ćwiczenia

oddechowe i artykulacyjne,

8.30 -8.35


Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu,

8.35-8.45


Czynności higieniczno – samoobsługowe,

8.45-9.10


Śniadanie,

9.10-9.40


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, podczas których rozwijana jest aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, ruchowa, poznawcza, językowa i matematyczna,

9.40-11.35


Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, osiedlowym placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niesprzyjającej pogody –

gry i zabawy w sali), zajęcia dodatkowe ,

11.35-11.45


Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu,

11.45-12.15


Obiad,

12.15-14.00


Poobiedni relaks (sen, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej),

14.00-14.30


Czynności higieniczno – samoobsługowe, podwieczorek,

14.30-16.45


Zabawy ruchowe, utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: rysowanie, majsterkowanie, konstruowanie w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, filmy

i bajki edukacyjne, zabawy na magicznym dywanie, gry edukacyjne na tablicy interaktywnej, koncerty, teatrzyki, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – słoneczka


6.45-8.00


Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy w kąciku plastycznym, słuchanie czytanych utworów

literatury dziecięcej, prace porządkowe, gry interaktywne, filmy edukacyjne,

8.00-8.30


Zabawy integrujące grupę, zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające uzdolnienia), ćwiczenia

oddechowe i artykulacyjne,

8.30 -8.35


Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu,

8.35-8.45


Czynności higieniczno – samoobsługowe,

8.45-9.10


Śniadanie,

9.10-9.40


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, podczas których rozwijana jest aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, ruchowa, poznawcza, językowa i matematyczna,

9.40-11.35


Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, osiedlowym placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niesprzyjającej pogody –

gry i zabawy w sali), zajęcia dodatkowe ,

11.35-11.45


Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu,

11.45-12.15


Obiad,

12.15-14.00


Poobiedni relaks (sen, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej),

14.00-14.30


Czynności higieniczno – samoobsługowe, podwieczorek,

14.30-16.45


Zabawy ruchowe, utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: rysowanie, majsterkowanie, konstruowanie w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, filmy

i bajki edukacyjne, zabawy na magicznym dywanie, gry edukacyjne na tablicy interaktywnej, koncerty, teatrzyki, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – tygryski


6.45-8.00


Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy w kąciku plastycznym, słuchanie czytanych utworów

literatury dziecięcej, prace porządkowe, gry interaktywne, filmy edukacyjne,

8.00-8.30


Zabawy integrujące grupę, zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające uzdolnienia), ćwiczenia

oddechowe i artykulacyjne,

8.30 -8.35


Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu,

8.35-8.45


Czynności higieniczno – samoobsługowe,

8.45-9.10


Śniadanie,

9.10-9.40


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, podczas których rozwijana jest aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, ruchowa, poznawcza, językowa i matematyczna,

9.40-11.35


Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, osiedlowym placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niesprzyjającej pogody –

gry i zabawy w sali), zajęcia dodatkowe ,

11.35-11.45


Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu,

11.45-12.15


Obiad,

12.15-14.00


Poobiedni relaks (sen, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej),

14.00-14.30


Czynności higieniczno – samoobsługowe, podwieczorek,

14.30-16.45


Zabawy ruchowe, utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: rysowanie, majsterkowanie, konstruowanie w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, filmy

i bajki edukacyjne, zabawy na magicznym dywanie, gry edukacyjne na tablicy interaktywnej, koncerty, teatrzyki, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – pszczółki


6.45-8.00


Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy w kąciku plastycznym, słuchanie czytanych utworów

literatury dziecięcej, prace porządkowe, gry interaktywne, filmy edukacyjne,

8.00-8.30


Zabawy integrujące grupę, zajęcia indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające uzdolnienia), ćwiczenia

oddechowe i artykulacyjne,

8.30 -8.35


Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu,

8.35-8.45


Czynności higieniczno – samoobsługowe,

8.45-9.10


Śniadanie,

9.10-9.40


Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, podczas których rozwijana jest aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, ruchowa, poznawcza, językowa i matematyczna,

9.40-11.35


Gry i zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie przedszkolnym, osiedlowym placu zabaw, spacery, obserwacje przyrodnicze oraz zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niesprzyjającej pogody –

gry i zabawy w sali), zajęcia dodatkowe ,

11.35-11.45


Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu,

11.45-12.15


Obiad,

12.15-14.00


Poobiedni relaks (sen, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej),

14.00-14.30


Czynności higieniczno – samoobsługowe, podwieczorek,

14.30-16.45


Zabawy ruchowe, utrwalanie wierszy i piosenek, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: rysowanie, majsterkowanie, konstruowanie w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, filmy

i bajki edukacyjne, zabawy na magicznym dywanie, gry edukacyjne na tablicy interaktywnej, koncerty, teatrzyki, zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Konsultacje indywidualne


Grupa


Kiedy


Nauczyciel


Motylki


wtorek godz. 16.00

p. Ewa Zając-Świst

Słoneczka


poniedziałek godz. 16.00

p. Anita Podsiadła

tygryski

.

czwartek godz. 16.00

p. Aleksandra Mróz

Pszczółki


piątek godz. 15.15

p. Milena Trochym

konsultacje z języka angielskiego


wtorek godz. 15.45

p. Patrycja Karczewska

Warto przeczytać


Scroll to Top